Как се обжалва акт за маска

Сподели

Поредната недомислица от страна на министерски съвет е Заповед РД-01-197, с която министър Кирил Ананиев задължава всички лица, които се намират на закрити или открити обществени места да имат поставена маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата. Това е десетата заповед на здравния министър. Тоест, първоначално издадения нормативен акт е изменен девет пъти до настоящия момент. Всекидневно се добавят нови неясни точки и алинеи към един първично незаконосъобразен акт. Обществото е принудено да следи всяка неосмислена законодателна стъпка, за да не бъде санкционирано със солени глоби, които също често се променят. Спрямо Закона за здравето, наказанието към момента за нарушаване на която и да е разпоредба от правно неиздържаните текстове на тези десет заповеди е глоба от 300 до 1000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева.

Оказа се, че резултатът от издаването на посочените заповеди е много по-различен от целта на закона. Вместо да се ограничи заразата се достигна до поредният административно-бюрократичен абсурд. Ръцете на органите на МВР се отвързаха и вместо да раздават предупреждения и контрол при маловажни случаи, те се организираха да глобяват всеки гражданин, засечен без предпазно средство „покриващо носа и устата“, независимо дали е на закрито, или открито място, обществено или не. Само за последното денонощие се съставиха десетки хиляди актове на граждани, които ще трябва да заплащат глоби достигащи до 1000 лева. В крайна сметка управляващите на Република България, лишавайки ни от право на труд и доход са преценили, че вместо да субсидират населението, ще наложат масови глоби. Логичния въпрос е от къде ще се заплатят тези глоби? Освен, че гражданите не получиха помощ от държавата до настоящия момент, постоянно им е налагана административна репресия и се спомага за влошаването на финансовото им състояние. Може би глобите трябва да се платят с безлихвените кредити, които са обещани като мярка за подпомагане?

Обжалване на актовете за маски в съда

Постоянното налагане и отменяне на правила, чрез множеството заповеди на министър Ананиев ще доведе до задръстване на Районните и Административни съдилища с дела по обжалвани незаконосъобразни актове. Защо актовете са незаконни?

Когато се налага административна санкция – глоба, тя трябва да съответства на деяние, което да е обявено от закона по ясен и недвусмислен начин за нарушение. Ако погледнем разпоредбата за носенето на предпазни маски можем да установим, че ако нямаме предпазна маска, можем да покрием носа и устата си с друго средство. Не е описано какво трябва да е това „друго средство“, така че бихме могли да използваме всичко и не следва да подлежим на административна отговорност. Описанието на закрити или открити обществени места е непълно. Записани са търговски обекти, зали, паркове и др. Всяко едно от тези места би могло да е частна собственост. След като един обект е частен, следва ли той да се третира като обществено място по заповедта на здравния министър? Това остава въпрос за съдебната практика на родните съдилища, която тепърва ще се гради.

В много от случаите трябва да се приложи разпоредбата на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).„За маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може: да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание;“ МВР и в частност актосъставителите определено не са запознати с тази разпоредба, ако се съди по ентусиазма, с който налагат глоби над гражданите. В случай че веднага след предупреждение, покриете носа или устата си с предпазна маска или „друго средство“, нарушението ви следва да се третира като маловажно. Ако от вашето действие не са произтекли опасни за живота на други лица последици и вие сте изпълнили указанията на органа на власт, деянието ви следва да се третира по посочения чл. 28 от ЗАНН.

Кой е компетентен да състави акт за липса на предпазна маска

Спрямо разпоредбата на чл. 209а от Закона за здравето, не всеки държавен служител има право да установява посоченото нарушение. „Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.“ Тоест ако липсва заповед, с която вашия актосъставител да е определен от ОД на МВР за компетентен да съставя подобен вид актове, то ще е налице незаконосъобразност, която ще доведе до отмяната му.

В резултат на издадените заповеди, с които се въвеждаше наказание за липса на предпазни маски, после се отменяше, после пак се въвеждаше, както и санкцията, която се промени, спадайки повече от шестнадесет пъти, настана общо объркване дори сред актосъставителите. Органите на МВР не са обучени да работят по Закона за здравето и често налагат глобите си върху грешна заповед или грешна разпоредба. Процесуалния закон изисква точно и пълно изписване на законите и законовите норми при налагане на актове за установяване на административни нарушения спрямо чл. 42 от ЗАНН. Непосочването на законова разпоредба или посочването на грешна такава, води до грубо процесуално нарушение, което към момента е масова практика при налагането на актове.

Като пример от нашата практика за некомпетентно съставен акт, можем да ви посочим долната снимка. Тук АУАН е издаден от РУ МВР – Троян, но не е посочена нито една точка от Заповедта, в която следва да се съдържа нарушението. По този начин лицето няма как да разбере къде е нормирано твърдяното нарушение и коя разпоредба от заповедта се предполага, че е нарушена. Това представлява процесуален порок на акта във връзка с чл. 42 от ЗАНН. За да бъде законосъобразен този акт, следваше да се опише, че е нарушена т. I, т. 9 от Заповед РД -01-124/13.03.2020 г., допълнена с Заповед РД-01-197/11.04.2020 г., а не само да се посочи заповедта.

Когато ви бъде съставен акт и ви бъде наложено наказателно постановление, не забравяйте да потърсите правна помощ и консултация от добър адвокат по административни дела.

Как се обжалва акт за маска [документ]

Сподели

Related posts

Leave a Comment