Едноличният режим и катастрофите български

Сподели

Всички катастрофи и крушения на българската нация след Освобождението са ни застигали в условията на еднолични режими, отклонили държавата от демокрацията и парламентаризма. Демократичната тенденция надделява в Учредителното събрание и променя философията на първоначалния проект за Органически устав, предложен от руския император и временното руско управление. Не е приета концепцията за неограничена монархическа власт и за свеждането на парламента почти до съвещателен орган, състоящ се не само от пряко избираеми депутати, но и от значително число назначени лично от монарха. Въведени са либерално-демократични права и свободи, а политическото представителство на народа е поверено на еднокамарен и пряко избираем парламент въз основа на всеобщо, равно, пряко и тайно гласоподаване. Установено е парламентарно управление, основано на народния, а не на монархическия суверенитет.

Монархическата институция е учредена власт, избрана от Великото народно събрание (ВНС), а не по естеството си учредителна и суверенна. Но този първоначален успех на демократичните среди бързо е неутрализиран от авторитарните тенденции, влияещи върху България по това време – руското самодържавие и проникващите главно чрез избрания из средите на германската аристокрация първи княз Александър Батенберг, носещ германската концепция за конституционна монархия, основана на етатизма и „здравата ръка“, а не на парламентаризма.

Първото покушение срещу демокрацията е извършено именно от Княза и подкрепящите го български политици с одобрението на руския император. Както е известно, с държавен преврат се установява т.нар. „режим на пълномощията“, а конституцията е суспендирана. Монархът назначава руския генерал Ернрот, който – по думите на Тодор Влайков в „Личният режим у нас“ – провежда насилнически избори за ново ВНС и смазва Либералната партия, която по онова време изразява демократичните въжделения на преобладаващата част от народа. След провала на този режим авторитарната тенденция пак взима връх, но в по-ожесточена форма – с диктатурата на Стефан Стамболов. Погазени са демократичните свободи, а както с основание отбелязва проф. Георги Близнашки, тази продължила цели 7 години диктатура довежда до безцеремонна корупция във всички сфери на обществения живот. Освен всичко друго, Стамболов по редица конюнктурни причини посяга и на Църквата – намалява издръжката на клира, а по-сетне дръзва дори да конвоира митрополитите с жандармерия, след като е разпуснал заседание на Светия синод. Неслучайно един от най-авторитетните британски историци, посветил научни трудове на българската история, Ричард Крамптън, обозначава периода 1887 г. – 1894 г. с носещия негативна конотация термин „стамболовщина“. Ярките лични качества и безспорни приноси на Стамболов в национално-освободителното движение, а по-сетне и в изграждането на българската държава и икономика – с построени 360 км жп линии и повече от 80 предприятия; успехите във външната политика и обстоятелството, че е „западник“, както го нарича бележитият негов биограф, писателят Антон Страшимиров (в „Диктаторът“) – нищо от това не може да засенчи историческата реалност, че неговата диктатура осакатява в дълбочина наченките на демократично развитие в България и отваря вратите за повече или по-малко открито неконституционно управление на страната и за превръщането на политическото насилие и потисничеството в норма на българския живот в дългосрочен план. 

Някои съвременни опити стамболовщината да бъде глорифицирана, като небивал успех в модернизацията на България, са не толкова търсене на по-комплексна оценка на противоречивата личност и политика на Стефан Стамболов, а по-скоро са извеждането на исторически индулгенции за последвалите лични, авторитарни и тоталитарни режими. След Стамболов се навлиза в личния режим на Фердинанд, който запазва само като фасада Търновската конституция, но всъщност установява едноличен контрол върху важните държавни решения и така продължава да ерозира демократичните конституционни устои.

Всеки едноличен режим значително ограничава капацитета на управлението, защото рано или късно го превръща в заложник на личните недостатъци, страсти и неспособности на властника, които не са подлагани на контрол и не са компенсирани или поне балансирани от механизмите на обществената критика и парламентаризма. Двете национални катастрофи, до които довежда страната личният режим на Фердинанд, имат непреодоляно и до днес травматично отражение върху националната ни психология. След изгонването му от страната и поредицата осеяни с политическо насилие събития около и след Деветоюнския преврат през 1923 г. демократичната тенденция в българското развитие, която издига за свое знаме именно Търновската конституция, за кратко се стабилизира. За да бъде отново погазена с авторитарния преврат от 19 май 1934 г. и последвалия личен режим цар Борис III, който се осъществява в условията на частично и мълчаливо суспендиране на Търновската конституция. Без съмнение личните монархически режими на установената в страната немска по произход династия имат своето значение и за пагубното геополитическо привързване на България към Германия през двете световни войни.

Превратът на 9 септември 1944 г. от своя страна дава началото на още по-голям възход на авторитарната тенденция в българската политика, която под съветски диктат се трансформира в тоталитарен режим от марксистко-ленински тип, изтръгнал Свободата из корен в продължение на 45 години…

Припомням всичко това, за да подчертая още по-релефно какво огромно значение има обстоятелството, че след 1989 г., вече в продължение на повече от три десетилетия, България се развива като демокрация. Това е най-дългият демократичен период в българската история. В поляризираното и лишено от устойчива демократична традиция българско общество парламентарната република е единствен гарант на общественото равновесие, защото не позволява прекомерна и трайна концентрация на власт в едни ръце. Освен поради всичко друго, това е така и защото пряката зависимост на изпълнителната власт от доверието на парламента, съчетана с представителството на всички значими обществени тенденции в НС, препятства разгръщането на авторитарни увлечения. Изминалите две години на нестихваща политическа криза, в която президентската институция до голяма степен се превърна в център на политическия процес, но често губеше мяра с опитите си да менторства партиите и да управлява пряко външната политика и националната сигурност, показват обаче колко висока е отговорността на системните партии да бъде възстановен нормалният политически ритъм, подчинен на парламентаризма. Това прави съставянето на стабилно парламентарно правителство на възможно най-широка основа истински демократичен императив след изборите на 2 април. Защото всяко залитане към еднолична власт, за каквото измамно ни припяват новоизлюпените адепти на „президентската република“, неизбежно, както ни учи историята, ще доведат до нови национални крушения.

Борислав Цеков

Труд 


Сподели

Related posts

Leave a Comment